Lovers and haters

Our media coverage the last days have led to both positive and negative feedback. And it’s all a perfect reflection of our selves. The criticism perfectly reflects our own doubts about making a huge step out of the comfort zone, while the loving feedback reflects all the love, joy and freedom our heart has treated us with after we finally started listening to it.

In this blogpost we have tried to sum up some of the recurring themes in the feedback, and answer them as good as we can.
NB: English translation at the end.

 

Hvordan starter jeg?

 1. Spør deg selv hva ville du gjort hvis du beholdt lønnen din uten å måtte møte opp på jobb.
 2. Bevisstgjør deg selv om økonomien din – hvor mye penger kommer inn, og hvor forsvinner pengene ut? Her er verktøy som din økonomi i nettbanken et godt hjelpemiddel.
 3. Educate yourself! Skaff deg kunnskap om investering og sparing – selv har vi hatt stor glede av boken Money, master the game av Tony Robbins

 

Hva må jeg vite før jeg begynner å investere?

 1. At det er noe som heter renters rente 🙂
 2. At det finnes måter å investere på som historisk sett har hatt bedre avkastning og lavere risiko enn andre.
 3. Og at investeringsmetodikken til en av tidenes mest brilliante og suksessfulle investorer – Ray Dalio – er tilgjengelig for allmenheten.
 4. Og som alltid, investering i aksjemarkedet innebærer risiko for å tape pengene sine.

Hvordan sparte dere 200.000 på et halvår?

Vi startet med å spare 20% av inntekten vår* og bevisstgjorde oss kjøpsmønstrene våre, samtidig som vi solgte det som ikke ble brukt på Finn.no. 

*Etterhvert som inspirasjonen vokste økte vi porsentsatsen til 30, så 40, 50 og til slutt 70%.

Det er ganske utrolig hva du er i stand til å spare når du blir bevisst handlemønsteret ditt. Ved å bli bevisst på at jeg årlig brukte én hel månedslønn på skjønnhetspleie, helsekostprodukter og hårfrisørbesøk gjorde det enkelt å se at jeg hadde et uhensiktsmessig høyt forbruk. Regnestykket på klær, sko, vesker  og restaurantbesøk turte jeg midlertidig aldri å starte på. Det koster mye å leve ubevisst i byen.

Her i Costa Rica har jungelen vært til god hjelp. Klær vi ikke bruker til daglig blir ødelagte av fuktigheten, det er heller ikke allverdens shoppingmuligheter i jungelen. Det er begrenset hvor mye du gidder å bruke på kokosnøtter og sarong.

Verden der ute er verken fri eller ufarlig. Hvordan skal de få forsikring og helsehjelp? Hvordan skal de unngå smittestoffer? Og hvordan kan de sikre seg husly? Mot krig og katastrofer? Mot økonomiske og finansielle kriser?

 1. Helsehjelp – Betale for det.
 2. Smittestoffer – Håndvask, og tilbringe mer tid på fjellet enn sentralbanestasjoner.
 3. Husly – Betale for det, eller housesitte, eller telte, eller bo i bobil, eller art residencies, eller…
 4. Krig: Vi reiser ikke til Bagdad med det første.
 5. Finansielle kriser: Da drikker vi for å roe nervene;)  Vi har en langsiktig tilnærming til sparingen vår, og vet at aksjemarkedet historisk sett, til tross for tidvise svingninger, har gått en vei – opp!  Lær mer om dette ved å se videoen med Tony Robbins – Are you prepared for the coming crash. 
 6. Vi benytter også en metode som heter rebalansering. Som går ut på at hvis deler av portefolioen stiger eller synker uforholdsmessig mye i forhold til resten så skyter vi inn penger slik at postene igjen får vår ønskede prosentvise vekting.

Dette kan sikkert virke forlokkende når de er unge, men hva med alderdommen. De risikerer å ende opp som minstepensjonister som samtidig må inn på et dyrt utleiemarked. Bor de for lenge borte fra Norge, så mister de rettigheter i Folketrygden også.

Det kan skje! At vi driter oss ut og havner i en veldig vanskelig situasjon. Men den mikrosjansen det innebærer, lar vi ikke hindre oss i å leve livet fullt og helt med datteren her og nå. Hvis vi skulle vente til alt var garantert trygt med å ta steget, så ville vi endt med å ikke ta det i det hele tatt.

Ja, hvis alle i 30-årsalderen skulle pensjonere seg, blir det ikke mye til felleskassen! Utrolig egoistisk og dårlige forbilder

Først og fremst – livsstilen vår handler ikke om å ikke jobbe. Det at vi kan leve av investeringene og sparingen vår gjør oss istand til å velge arbeid fra hjertet. Og i det volumet som føles riktig for oss. Enn så lenge skatter vi til Norge uten å benytte oss av tjenestene der, så sånn sett bidrar vi mer enn mange andre.

Påstanden kan også snues på hodet – hvordan ville det påvirket samfunnets utgifter om flere av innbyggerne fulgte hjertet sitt? Helsevesenet bruker idag masse penger på livsstilsykdommer. Å leve så ansvarliggjort som vi gjør, ved at vi er vår egen lykkes smed – gjør at vi er veldig bevisst livsstilen vår. Et dårlig kosthold, inaktivitet og usunt stress er fullstendig uforenlig med måten vi lever på.

Videre er det veldig norsk mentalitet at den eneste måten å bidra på er over skatteseddelen. Du skal ikke lese lenge i avisen før du skjønner at det er en del kjipt som skjer både i Norge og verden. Og sånn vil det fortsette å være, inntil vi gjør noen drastiske grep – som å bli finansielt frie – slik at all tid kan brukes til det man brenner for. Eksempelvis Magnus sitt Gangster Coaching prosjekt hvor han bla utdanner rusavhengige og fengselsinnsatte til å bli coacher. (Det var nettopp en tidligere rusavhengige som coachet Magnus til å ta steget fullt ut på eventyr)

Dersom alle finner ut at de faktisk kan gjøre dette, faller samfunnet fra hverandre.

At vi i det hele tatt har et samfunn der folk tenker at det kan være problematiske om innbyggerne følger hjertet sitt, det vitner om et samfunn der mange ikke er i kontakt med nettopp hjertet sitt.

Og at samfunnet står foran store endringer, er vi overbevist om. Men selv om den samfunnsstrukturen vi har i dag endrer seg, så betyr ikke det at samfunnets oppgaver ikke blir ivaretatt. Vi sluttet ikke å ta bilder etter at Kodak kollapset. Vi begynte bare å gjøre det på en smartere måte. (Husker dere når vi måtte fremkalle film?!)

Vi stoler enkelt og greit på at i en verden der menneskene er drevet av hjertet sitt så ville man funnet gode løsninger på det meste – også det samfunnsøkonomiske. Noe vi også får vite mer om ved utgangen av 2018 når Finland avslutter borgerlønnprosjektet sitt.

 

Love,

Rebecca, Magnus og Frøya

 

 

English 

How do I start?

 1. Ask yourself how would you live if you got to keep your salary, but didn’t have to get back to work.
 2. Know your finances! – How much money comes in and where does the money disappear? Tools such as Your economy in your online bank is a great tool to use.
 3. Educate yourself! Get knowledge about investment and savings – we have enjoyed the book Money, master the Game by Tony Robbins.

 

What do I need to know before I start investing?

 1. That there is something called compounding interest 🙂
 2. That there are ways to invest that historically has had better returns and lower risk than others.
 3. And that the investment secrets of one of the worlds most brilliant and successful investors – Ray Dalio – is  available to the public.
 4. And as always, investment in the stock market involves the risk of losing your money.

The world out there is neither free nor harmless. How will they get insurance and health care and roof over their heads? How do they avoid infectious diseases? And war and disasters? How do they protect themselves against economic and financial crises?

 1. Health Care – Pay for it.
 2. Infectious diseases – Wash our hands, and spend more time in the mountains than the central train station.
 3. Shelter – Pay for it, or housesit, or go camping, or stay in a motorhome or art residencies, or…
 4. War: We will not travel to Baghdad for a while.
 5. Financial crises: Then we drink whiskey to calm our nerves;)
 6. We have a long-term approach to our investments, and know that the stock market has historically, despite temporary fluctuations, gone one way – up! Learn more in this video with Tony Robbins- Are you prepared for the coming crash. 
 7. We also use a method called rebalancing. If one portion of the portfolio rises or falls disproportionately in relation to the rest, we will reinvest some of our money to get our desired percentage weighting back.

How did you save 200,000 kr ($25000) in six months?

We stated saving 20% of our income, and became conscious of our purchasing patterns. Later we started selling what we didn’t use on Finn.no (craigslist), and before we knew it, we were saving  30%, then 40%, 50% and then all the way up to 70% of our income.

It is quite amazing what you are able to save when you become aware of your spending patterns. Becoming aware that I spent one full monthly salary on beauty care, vitamins and hairdressing made it easy to see that I had a crazy high consumption. What I spent on clothes, shoes, bags and restaurant visits I didn’t even dear to look at. It costs a lot to live unconsciously in the city.

In Costa Rica, the jungle has been helpful. Clothes we do not use daily are ruined by the moisture, nor is it the world’s best shopping opportunities here. It is limited how much coconuts and sarongs you’re able to buy 😉

This may seem alluring when they are young, but what about when they are older? They risk ending up on a minimum retirement pension, and they have to enter an expensive housing rental market. If they spend too much time abroad they loose their rights in Norway, and free healthcare. 

It can happen! That we screw up, and end up in a very difficult situation. But the microscopic chances for so to happen, should not prevent us from living our lives completely with our daughter here and now. If we were to wait for everything to be safe before we take the step, we wouldn’t end up taking it at all.

Yes, if everyone in their 30s should retire, there will not be much money left for the society! Amazingly selfish and bad role models.

First and foremost, our lifestyle is not about not working. The fact that we can live from our investments and savings makes us able to choose work from the heart. And in the volume that feels right for us. For now, we are paying taxes to Norway without using the services there, so we are contributing more than many others.

This claim can also be turned upside down –

How would it affect society’s expenses if more of the citizens followed their heart? Healthcare today uses a lot of money on lifestyle diseases. Living as we do – being our own creators of happiness – makes us very conscious of our lifestyle. A bad diet, inactivity and unhealthy stress are completely incompatible with the way we live.

Furthermore, it is a very Norwegian mentality that the only way to contribute is by paying taxes.

 

If everyone finds out that they can actually do this, society falls apart.

That we have a society where people think that it may be problematic if its residents follow their heart, sounds like a society where many people are not in contact with their heart. And that society is facing major changes, is inevitable to us.

But even though the structure of todays society will change, does not mean that the tasks of society will not be taken care of. We did not stop taking pictures after Kodak collapsed. We just started doing it in a smarter way. (Do you remember when we had to go to a camera store and wait 14 days to see our pictures?!)

We simply trust that in a world where people are driven by their heart, one will find good solutions for most challenges – also socioeconomic. Something we also will know more about by the end of 2018 when Finland concludes its citizens’ pay project.


Love,

Rebecca, Magnus og Frøya

You may also like

1 comment

 1. Janteloven er dessverre helt innbakt i Norsk kultur. Tydelig i kommentarer dere har fått men også min erfaring.
  Ydmykhet er absolutt en god ting, men dere kan lære oss mye, dere har klart dere bedre enn hva som er “normalt” og dere kan få lov til å le av oss når dere nyter livet. Vit at jeg skriver dette i min nitriste “J.O.B.” og bestiller boken til Tony Robbins i løpet av timen som kommer. Takk for inspirasjon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *